ОбратноКВАРЦ
Това е един от най-разпространените и устойчиви минерали в земната кора. По състав кварцът е чист силициев диоксид (SiO2) и кристализира в тригонална сингония. Отличава се с висока твърдост - 7 по скалата на Моос.

Кварцът е основен скалообразуващ минерал и е типично полигенен. Образува се и в трите етапа на на магмена кристализация, в супергенни, седиментогенни и метаморфогенни условия. В големи количества се намира и в много находища на рудни и нерудни минерални суровини като основен придружаващ минерал. Образува агрегати с най-разнообразна форма - зърнести, плътни, масивни, коломорфни, иглести, влакнести, радиалнолъчести. Често образува красиви кристални друзи, секреции, конкреции, единични кристали и срастъци. Също израства в парагенеза с други минерали.
Битува мнение, че наименованието кварц произхожда от саксонската дума "querklufterz" (около 1500 г.), означаваща руда с кръстосани жилки, която по късно е трансформирана в "quererz", а оттам - в "quartz".
Кварцът е най-многоликият минерал, даващ ни огромно разнообразие от скъпоценни камъни.
Различават се две основни форми: макрокристалинна - отделните кристали могат да се наблюдават с просто око; - микрокристалинна - отделните кристали са миниатюрни и не могат да се наблюдават с просто око.

По цвят и форма на агрегатите кварцът има много разновидности:
Планински кристал - безцветен и воднопрозрачен, образува красиви кристали и друзи;
Млечен кварц - млечнобял, почти непрозрачен;
Опушен кварц - това са тъмните рзновидности на кварца, но прогледни. Образуват големи по размери кристали и кристални друзи. Трудно е да се повярва, но в Казахстан е намерен кварцов кристал с размери 7.5х1.6 метра и тегло 70 тона;
Морион - тъмнокафяв, почти черен, слабопрогледен;
Раухтопаз - кехлибарено жълт;
Цитрин - лимоненожълт д оранжев;
Аметист - виолетов, с най-различни отенъци, счита е за най-красивия представител на кварца;
Розов кварц - просветляваща и лекорозова прозрачна разновидност на кварца;
Сапфиров кварц - индиговосин;
Праз - полупрозрачен, компактен агрегат с различни отенъци на зелено;
Халцедон - влакнест коломорфен кварц, който съдържа вода или примес от опал. Цветът му е много разнообразен.
Срещат се едноцветни халцедони с равномерно и неравномерно оцветяване - бял, облачносив, тъмносив, черен; цергат - всъчножълт; карнеол - лазурночервен, жълточервен; сардер - кафяв до сиво-кафяв; хризопраз - ябълковозелен; праз - луковозелен; плазма - светлозелен до мръснозелен; хелиотроп - плазма с червени точки и пета; стефаник - сив с червени петна; мъхов - сив и жълтеникав с причудливи мъховидни влючения и дендрити от хлорит и манганови оксиди и други.
Двуцветните халцедони са изключителнокрасиви с концетричен или ивичест строеж. Основни представители тук са ахатите и ониксите, които също се характеризират с голямо разнообразие;
Опал - един от най-красивите минерали. Красотата му е свързана предимно с играта на цветовете, коята се дължи на интерференцията на светлината в него. Опалът има аморфен строеж и включена в състава си вода. Отлага се при ниски тепмератури под формата на натечни агрегати и псевдоморфои по растителнии животински останки. Минералът е обикновено просветляващ до полупрозрачен, с по-ниска твърдост от останалите кварцови представители. В зависимост от цвета са известни различни видове опали: - благороден - ярка игра на цветовете; огнен - червен или медножълт; черен; бял - светъл, прозрачен, с опалисценсция в небесносини тонове; празопал - светлозелен; царски - камък с тъмночервена или бронзова централна цаст, обкръжена с яркзелена ивица и много други.

Известни са и други разновидности на кварца, които се използват най-вече като декоративен материал. Обикновено това са моно- и полиминерални агрегати - яспис, флинт и други.

Кварцът намира приложение в много области на промишлеността: производство на стъкло и керамика, в оптиката, в металургията, в електрониката, в ювелирната промишленост.
  
Кварцов пясък

Пясъкът е зърнест материал, който условно се разделя на естествен пясък - съставен от самостоятелно обособени скални и минерални частици, получени при естествения процес на разрушаване на скалите (изветряне) и пясък получен чрез натрошаване на по-едри скални късове (трошен пясък). Размерът на частиците на пясъка варира в границите от 0,063 мм до 4 мм (БДС EN 12620:2002 + А1:2008). Частиците с размер под 0,063 мм се определят като фина фракция, а над 4 мм – като едър добавъчен материал (филц, чакъл).
Цветът на пясъка, според минералния му състав варира в широки граници. Съставът му е силно променлив, в зависимост от местните скали и условия на образуване, но най-честата съставка на пясъка е силициевият диоксид, обикновено под формата на кварц, който, поради неговата химична инертност и значителна твърдост, е най-устойчив на атмосферни влияния.
Естествените пясъци могат да бъдат полиминерални (с разнообразен минерален състав - кварц, фелдшпат, мусковит, левкостен, циркон, магнетит, глауконит, илменит, биотит, рутил, титанит, варовик и др.) и мономинерални кварцови.
В зависимост от приложението на кварцовия пясък, съществуват различни изисквания и стандарти за наличните примеси, за неговата чистота (90,0 - 99,99% съдържание на SiO2 - силициев диоксид) и едрина (често означавана като фракция d/D мм - полученият чрез мокро или сухо пресяване пясък, с размери на зърната между долния (d) и горния (D) размер на светлия отвор на ситата изразени в мм. Например фракция 1/3 мм означава, че пясъкът е с едрина на зърната от 1 мм до 3 мм. Плътността на зърната в кварцовия пясък е около 2,63 Mg/m3; точката на топене - 1750 0C.

Приложения на кварцовия пясък:

   * Филтри за течности:
   - за механично пречистване на вода за питейни и битови нужди;
   - при производството на алкохол - за да бъде кристално бистра, водката (названието идва от думата "вода") се филтрира през филтри от кварцов пясък и активет въглен.

   * При производството на бетонови изделия (бордюри, тротоарни плочки, паркинг елементи, павета, бетонови улеи и др.), които се характерни с:
   - изключително дълъг живот – 25 години дълготрайност;
   - голяма здравина и износоустойчивост;
   - висока устойчивост на UV лъчи;
   - висока мразоустойчивост и устойчивост на луга;
   - висока товароносимост - автомобилно движение.

   * В строителството:
   - При производството на смеси за саморазливни подови замазки;
   - При производството на фини фугиращи смеси и санитарни силикони;
   - Като съставка на фасадни и декоративни минерални мазилки;
   * При производството на стъкло;

   * Като абразив с различна едрина - 0,16; 0,25; 0,315; 0,4; 0,63, 0,8; 1,0 мм - кварцов пясък за пясъкоструйни машини (пясъкоструйки);


   * При производството на фаянс;

   * За огнеупорни изделия;

   * За нуждите на леярството;

   * При декориране на аквариуми и терариуми;

   * Като хоби - хората, които събират пясък като хоби са известни като arenophiles.

В България пясъци и пясъчници има на много места и те са с различна геоложка възраст. Едно от местата, където се осъществява добив на кварц-фелдшпатов пясък е кариера "Искър".         


  


Кварцови кристали със зелен цвят се срещат относително рядко. Тази друза е от остров Серифос, Гърция, едно от основните находища на праз.

  


Халцедонова геода разполовена на две. Красиви образци от халцедон се срещат често и в България.

  


Опалът, за разлика от повечето минерали, е аморфен. Но това не пречи да се нареди сред най-красивите кристали.